Etkinlik Bilgileri

Etkinliğin Adı Deprem Verilerine Dayalı Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi  
Etkinlik Yürütücüsü Doç. Dr. Nuri ERDEM
Etkinliğin Yapıldığı Yer Osmaniye
Etkinlik Tarihleri 13-16 Kasım 2023

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

Doğal afetlerden birisi olan depremler geniş anlamda insanları etkileyen, büyük yıkım ve felaketlere, yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabilen, bireysel etkisinin yanı sıra toplum üzerinde de ciddi rahatsızlıklara yol açan olaylardır. Beklenmedik bir zamanlamayla ani can ve mal kayıplara yol açabilen depremler insanların korunmayla birlikte güvende olma duygusunu ortadan kaldırarak olumsuz duygulara neden olurken, bu durum insanlar üzerinde ciddi travmalara neden olabilmektedir. Özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin insanlar üzerindeki travmatik etkisinin psikolojik açıdan uzun ve kısa vade de etkiler ortaya çıkaracağı beklenirken, toplum üzerinde de sosyal ve ekonomik etkilerinin olacağı aşikardır.

 

Günümüzde dijital teknolojilerdeki hızlı değişim ve gelişmeler bireylerin şehirler, ülkeler, bölgeler ve dünyamız hakkında düşünme biçiminin de değişmesine yol açmakta, dolayısıyla deprem gibi önemli bir konudaki veriyi kullanma şekillerini de değiştirmektedir. Bu bakımdan deprem öncesi ve sonrasına ait güncel ve doğru verilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç yalnızca can ve mal güvenliği, şehir yerleşim alanlarının yer seçimi, fay hatlarına göre imar planlarının hazırlanması gibi konular için değil, aynı zamanda depreme dayalı haritaları üretme ve okuyabilme, teknik altyapı projelerinin yapılması ve uygulanması, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı deprem haritalarının üretilebilmesi gibi konularda da kendini hissettirmektedir. Ayrıca, son yıllarda deprem çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan meteorolojik ve GPS verilerine ulaşabilme ve yorumlanabilmesi, Google Maps deprem haritalarının üretilebilmesi ve ilgili programların bu doğrultuda kullanılabilmesi tamamen deprem öncesi ve sonrasına ait doğru ve güncel verilere bağlıdır. Bu temel düşünce ile bu projenin;

 1. Amacı: Katılımcıların deprem konusunda çalışmalar yapmasını teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla;
 • Akademik çalışmalarında deprem verilerinin kullanımı, deprem haritaları üzerindeki özel işaretlerin anlamı, harita ölçüm ve çizim aşamaları, kullanılan bilgisayar programları ve ölçü aletlerinin tanıtımı,
 • Değişik kaynaklardan elde edilen deprem öncesi ve sonrasına ait doğru ve güncel verilerin kullanıldığı çok sayıdaki bilimsel yayın örneklerinin nasıl hazırlandığının detaylı anlatımı,
 • Deprem konusunda hazırlanmış olan ve değişik kurumlar tarafından desteklenen projelerin hazırlık ve uygulanma aşamalarının tanıtımı,
 • Depremle ilgili veri toplamada kullanılan Harita Mühendisliği Bölümü ölçme laboratuvarında bulunan total station, nivo, jeodezik GPS alıcısı ve fotogrametrik insansız hava aracının tanıtımı,
 • Depremle ilgili veri toplamada kullanılan İnşaat Mühendisliği Bölümü yapı laboratuvarında bulunan cihaz ve eğitim setlerinin tanıtımı,
 • Son yıllarda deprem çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan meteorolojik ve GPS verilerinin yorumlanabilmesi ve Google Maps deprem haritalarının üretilebilmesi,

gibi konuların bilgisayar laboratuvarında teorik ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir.

 

 1. Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Bu proje kapsamında katılımcıların kendi çalışma alanlarına yönelik olarak deprem konusunda bir akademik yayının (bildiri, makale, tez, proje vb.) nasıl yapıldığı, kullanılan verilerin, modelleme sistemlerinin ve bilgisayar programlarının neler olduğu, deprem verilerinin elde edilmesinde kullanılan ölçü aletleri ve uygulamaları konusunda ilgi ve merak uyandıracak, motivasyonlarını arttıracak ve daha kolay ve kaliteli yayın yapmalarını sağlayabilecek pratik bilgileri, daha önce yayınlanmış makale ve kabul edilmiş projeler üzerinden uygulamalı eğitimler yoluyla kazanmaları hedeflenmiştir.

Projenin hedef kitlesini; Deprem temelli akademik çalışmalar yapan veya yapmak isteyen;

 • Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencileri,
 • Genç araştırmacılar (35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler),
 • Uzmanlar (35 yaş altı, en az yüksek lisans derecesine sahip, üniversite ya da kamu kurumlarının Ar-Ge birimlerinde uzman statüsünde çalışan kişiler),

oluşturmaktadır.

 

Bu etkinliğin hedef kitlesini, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine devam eden Lisansüstü öğrenciler ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış araştırmacılar oluşturmakta olup ilgili kriterlere sahip olan ve hedef kitle içerisinde bulunan kişiler başvuru yapabilir.

 

 1. Yöntemi ve Sonucu: Öncelikle bütün teorik bilgiler bilgisayar laboratuvarı ortamında ve alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek, akabinde depreme dayalı akademik çalışmalarda kullanılan verilerin, modelleme sistemlerinin ve bilgisayar programlarının neler olduğu, deprem verilerinin elde edilmesinde kullanılan ölçü aletleri ve uygulamaları konusunda daha önce yayınlanmış makale ve kabul edilmiş projeler üzerinden uygulamalı eğitimler yoluyla yapılacaktır.

 

Proje sonucunda, deprem konusunda kaliteli akademik yayınlar hazırlamayı uygulama yaparak öğrenen katılımcılar,

 • Bu alandaki güncel gelişmeleri kalıcı bir şekilde öğrenmiş,
 • Kendi çalışma alanlarında deprem temelli çalışmalar yapabilecek duruma gelmiş,
 • Bilimsel gelişmelerine önemli katkılar eklemiş,

olacaklardır.

 

Ayrıca bu proje ile;

 • Giderek önem kazanan deprem verilerinin akademik çalışmalarda nasıl kullanılacağının öğrenilmesi,
 • Bir deprem verisinin nasıl elde edildiği, deprem haritalarının oluşturulması için gerekli olan ölçüm, hesap ve çizim aşamalarında kullanılan araç-gereç ve bilgisayar programlarının neler olduğunun öğrenilmesi ve kullanılması,
 • Kroki ve özellikleri, Haritacılıkta kuzey yönü kavramı, önemi ve çeşitleri,
 • Deprem haritası üzerindeki özel işaretlerin anlamı, Haritalarda projeksiyon (İzdüşüm) kavramı ve çeşitleri,
 • Değişik veri kaynaklarından elde edilen deprem verilerinin kullanılmasıyla oluşturulan CBS tabanlı deprem haritalarının incelenmesi ve uygulama örnekleri,
 • Yersel lazer tarayıcı, uçak, insansız hava araçları (İHA) ve uydu görüntülerinden deprem haritası yapımı,
 • Deprem haritalarının yapımıyla doğrudan ilgili bilgisayar programları ve uydu bazlı konum belirleme (GPS) gibi yapay uydu teknolojisindeki gelişmelerin tanıtılması,
 • Harita üretiminin ilk adımı olan arazi uygulamalarının tanıtılması,
 • Katılımcıların mesleki çalışma alanlarına uygun sanal gerçeklik hakkında bilgiler vermek ve depreme dayalı uygulama örnekleri olarak bir yerleşim yerini modelleyip içerisinde gezinti sağlamak,

amaçlarını taşımaktadır.

 

Bu proje; katılımcılar açısından, bu alandaki güncel teknolojik gelişmeleri yakından tanımış olmaları, deprem temelli akademik çalışmalarını da daha kolay yapabilir hale gelmiş olmaları bakımından önemlidir. Ayrıca bu proje, deprem çalışmaları alanındaki yeni yaklaşımların uygulanması, katılımcıların bu alanda yaşadıkları sorunların ilk elden çözüme kavuşturulması ve tam olarak kavrayamadıkları ancak son yıllarda deprem çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan meteorolojik ve GPS verilerine ulaşabilme ve yorumlanabilmesi, Google Maps deprem haritalarının üretilebilmesi ve ilgili programların bu doğrultuda kullanılabilmesi gibi bazı konuların (CBS, GPS, İHA, projeksiyon sistemleri, koordinat sistemleri vb.) açıklanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Planlanan program kapsamında katılımcılara teori ile birlikte uygulamalı eğitim verilmesi öngörülmektedir.

 

Proje kapsamında uygulamaları yapılacak olan sanal gerçeklik tekniği sayesinde katılımcılar, proje hazırlıklarında zenginleştirilmiş materyal üretiminde yenilikçi yaklaşımlar geliştirebileceklerdir. Sanal gerçeklik teknolojisi ile projelerinin uygulamalı öğretiminde bir materyal olarak kullanımı ve uygulamaya yönelik atölye çalışmaları yapabileceklerdir.

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Etkinliğe kimlerin katılacağı belirlenmemiş olduğundan etkinliğe kabul edilecek katılımcıların hangi ölçütlere göre seçileceğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre deprem öncesi ve sonrasına ait verilerden akademik yayın hazırlamak isteyen katılımcılar için;

 • Etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamlarında duyurular yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanacaktır. Etkinlikte 20 katılımcı seçimi yapılacaktır.
 • Etkinliğin yaygın etkisini arttırmak amacıyla Üniversitemiz Rektörlüğünden EBYS üzerinden yazı çıkartılarak etkinlik bilgisini içeren duyurunun diğer tüm (devlet ve özel) üniversite rektörlüklerine ve oradan da ilgili ilgi duyan lisansüstü öğrencilerine /araştırmacılara/uzmanlara duyurulması için gönderilmesi sağlanacaktır.
 • https://www.egitimetkinlikleri.net/ gibi internet sitelerine eğitim etkinliğinin
 • Projenin yaygın etkisini arttırmak amacıyla katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre seçilmesine özen gösterilecektir.
 • Daha önce aynı düzeyde eğitimi almış olanlar katılımcı olarak seçilmemektedir.
 • Eğitime lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmacı (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri) katılabilmektedir.
 • 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında katılımcıların etkinliklere en fazla beş kez katılabilmesi hakkı verilmiştir. Dolasıyla daha önce bu program kapsamında desteklenen beş eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.
 • Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriteri olarak çalışma konusu ve katılım amacının başvuru formunda detaylı açıklanması istenmektedir.
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) (https://arbis.tubitak.gov.tr/) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Bayan erkek oranını eşit olmasına itina gösterilmektedir.
 • Seçim sırasında, katılımcı adayının başvuru formunda yer alan “Katılım Amacı” dikkatle okunarak, bu etkinliğe olan ihtiyaç oranları analiz edilmeye çalışılacak ve seçim de etkili olacaktır.
 • Genel olarak katılımcı seçiminde mühendislik bilimlerine öncelik verilecektir. Farklı disiplinlerde ise başvuru formunda çalışma konularının etkinlik ile uyumuna ait amaç belirten adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
 • Deprem konusunda lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştırma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında özellikle Harita ve İnşaat Mühendisliği konularında lisansüstü eğitim yürüten, araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan araştırmacılar kabul edilebilecektir.
 • Etkinlik katılımcı seçiminde katılım amacı ve çalışma konusun yanında yayın bilgileri istenecektir (SCI-SCI-Expanded, TR Dizin, Diğer Uluslararası Yayın bilgileri). Bu bilgiler başarı kriterinde temel alınacaktır.
 • Deprem konusunda Doktora eğitimine devam eden adaylara öncelik verilecektir.
 • Deprem konusunda yürüyen araştırması olanlara öncelik verilecektir.

 

Başvuruların belirlenen katılımcı sayısını aşması durumunda;

 • Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerimizdeki araştırmacılara ve,
 • 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ilde afetten doğrudan etkilenen, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile bir araştırma kurumunda araştırmacı olarak görev yapan araştırmacılara,

başvurmaları halinde öncelikli listeden başvuruları kabul edilecektir.

Etkinliğin ve Konaklamanın Yapılacağı Yer Bilgisi

Proje ekibinin çalışmakta olduğu Üniversiteler gerek basılı yayın gerekse elektronik veritabanları açısından zengin bir altyapıya sahiptir. Alanında tecrübeli olan proje ekibi teorik ve pratik uygulamalarda yetkin ve tecrübelidir.  Proje personeli, kendi içerisinde olabilecek hastalanma/gelememe veya proje süresince ortaya çıkabilecek sorunlara karşı iletişim ve uyumlu çalışma imkânlarından dolayı her an birbirlerine destek verebilecek durumdadırlar.

 

OKÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde her türlü bilgisayar tabanlı uygulamaların yapılabileceği çizim programlarının kurulu olduğu 50’er kişilik 2 adet bilgisayar laboratuvarı kullanıma hazırdır. Bu nedenle projenin uygulamaları açısından herhangi bir sorun yaşanmayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, proje ekibi, daha önceki çalışmaları sırasında da gerek kamu kurumlarında gerekse özel kuruluşlarda mesleki çalışmalar gerçekleştirdiklerinden, proje konusu olan deprem öncesi ve sonrasına ait verilerden akademik yayın hazırlama eğitimi uygulamalarının yaptırılması ve diğer etkinliklerin uygulanması açısından gerekli deneyim ve tecrübeye sahiptirler. Bu nedenle etkinliklerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir risk yaşanmayacağı öngörülmemektedir.

 

Ancak, sağlık açısından yaşanabilecek risklere karşı üniversite kampüs alanı içerisinde 3 yılı geçkin süredir faaliyet gösteren 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan doktor ve sağlık personeli gerektiğinde yardımcı olacaktır. Güvenlik açısından yaşanabilecek riskler acısından ise üniversitenin 7/24 hizmet veren gezici ve sabit özel güvenlik personelleri gerekli olduğunda acil müdahale edebilecek durumdadır. Projenin OKÜ kampüs alanı içerisinde gerçekleştirilecek olması, sağlık ve güvenlik açısından oluşabilecek risklere karşı oldukça avantajlı bir durum sağlamıştır.

 

Proje katılımcılarından isteyenlerin konaklama giderleri ile tüm katılımcıların iaşe masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Proje etkinlikleri 3 tam gün ve günlük 10 saat olacak şekilde; sabaları saat 08:00’da başlayacak, saat 12:45–14:00 arası yemek ve dinlenme molası verilecek, saat 14:00–18:45 arası da tekrar proje etkinliklerine devam edilecek şekilde planlanmaktadır.

 

İsteyen katılımcıların proje süresinde kampüs alanı içerisinde bulunan ve masrafları yine TÜBİTAK tarafından karşılanacak olan üniversite misafirhanesinde konaklayabileceklerdir. Misafirhane, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Üniversite mensupları, emeklileri, öğrenci ve yakınları ile Üniversitemizce düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet edilenlerin yemek, konaklama, kafeterya, spor, sosyal ve kültürel hizmetleri sağlıklı bir şekilde uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri amacıyla kurulmuştur. Misafirhane bünyesinde 13 oda, 2 süit, 1 VİP ve 175 kişilik yemek salonu ile üniversitelerden gelen konuklar, kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileri bu imkânlardan yararlanabilmektedir.

Etkinlik Programı

 

 

SAAT/GÜN

1. GÜN

SAAT/GÜN

2. GÜN

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan araştırmacılar için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik, karasal, hidrolojik, hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı çevresel değişimlerin gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında lisansüstü araştırma konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı yapılacaktır. Deprem ile ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel eğitim etkinliği ile araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı değişecek, kavramların arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni çözüm yolları ortaya çıkaracaklardır

DERS KONUSU: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sınıflandırmalara tabi olarak binaların hem Google hem de OpenStreet Map kullanarak hasarsız, az, orta, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olarak etiketlenebileceği gösterilecektir. 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 5. Harita Oluşturma

a.Kütüphane Ekleme

b.Harita Merkezi ve Yakınlaştırma Seviyesi

c.Gruplar ve Katmanlar

d.Kaynaklar

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak. «A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering, Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn Awesome Maps.

6.Harita Servisleri

a.Google Map

b.OpenStreet Map

c.Diğer Servisler

d.Kaynaklar:

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak. «A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering, Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn Awesome Maps.

7.Harita Özellikleri

a.İşaretciler (Markers)

b.Olaylar

c.İşaretci Grupları

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn Awesome Maps.

 

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan araştırmacılar için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik, karasal, hidrolojik, hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı çevresel değişimlerin gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında lisansüstü araştırma konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı yapılacaktır. Deprem ile ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel eğitim etkinliği ile araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı değişecek, kavramların arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni çözüm yolları ortaya çıkaracaklardır.

DERS KONUSU: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sınıflandırmalara tabi olarak binaların hem Google hem de OpenStreet Map kullanarak hasarsız, az, orta, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olarak etiketlenebileceği gösterilecektir. 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 5. Harita Oluşturma

a.Kütüphane Ekleme

b.Harita Merkezi ve Yakınlaştırma Seviyesi

c.Gruplar ve Katmanlar

d.Kaynaklar

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak. «A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering, Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn Awesome Maps.

6.Harita Servisleri

a.Google Map

b.OpenStreet Map

c.Diğer Servisler

d.Kaynaklar:

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak. «A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering, Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn Awesome Maps.

7.Harita Özellikleri

a.İşaretciler (Markers)

b.Olaylar

c.İşaretci Grupları

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn Awesome Maps.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan araştırmacılar için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik, karasal, hidrolojik, hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı çevresel değişimlerin gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında lisansüstü araştırma konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı yapılacaktır. Deprem ile ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel eğitim etkinliği ile araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı değişecek, kavramların arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni çözüm yolları ortaya çıkaracaklardır.

DERS KONUSU: Bu işaretlerin hiçbirinin yaklaşan bir depremin kusursuz göstergeleri olmadığını unutmamak önemlidir. Depremler karmaşık ve öngörülemez olaylardır ve en iyi izleme ve tahmin yöntemleriyle bile, bir depremin ne zaman ve nerede meydana geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmek günümüzde hala zordur. Bununla birlikte, öncüleri ve diğer işaretleri incelemek, bilim insanlarının depremlerin arkasındaki karmaşık süreçleri daha iyi anlamalarına ve gelecekte bunları tahmin etmek için potansiyel olarak daha iyi yöntemler geliştirmelerine yardımcı olacak bilgileri elde etmeye yönelik altyapıyı oluşturacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Depremlerin meydana geliş süreci

a.Dünyanın şekli ve katmanlar, b.Plaka hareketleri, c.Fay türleri

2.Depremlerin meydana geliş sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Hava ve Su Ortamı)

a.Atmosferik değişimler, b.Gaz emisyonları, c.Hidrolojik değişimler

3.Depremlerin meydana geliş sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Kara Ortamı)

a.Sismik değişimler, b.Elektriksel değişimler,

4.Depremlerin meydana geliş sürecinin doğadaki diğer canlılar tarafından algılanması

a.İnsan davranışları, b.Hayvan davranışları, c.Bitki davranışları

5.İnsanların çevresel değişimleri izlemesi, yorumlaması ve anormallik kararını verebilmesi

a.Sensörler, b.Analiz

6.Çevresel değişimler için bir deprem öncülü kararının test edilmesi, a.Test süreci istatistiksel testler

7.Test süreci tamamlanan öncüler için erken uyarı alarmı oluşturma, a.Alarm sistemleri.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan araştırmacılar için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik, karasal, hidrolojik, hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı çevresel değişimlerin gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında lisansüstü araştırma konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı yapılacaktır. Deprem ile ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel eğitim etkinliği ile araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı değişecek, kavramların arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni çözüm yolları ortaya çıkaracaklardır.

DERS KONUSU: Bu işaretlerin hiçbirinin yaklaşan bir depremin kusursuz göstergeleri olmadığını unutmamak önemlidir. Depremler karmaşık ve öngörülemez olaylardır ve en iyi izleme ve tahmin yöntemleriyle bile, bir depremin ne zaman ve nerede meydana geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmek günümüzde hala zordur. Bununla birlikte, öncüleri ve diğer işaretleri incelemek, bilim insanlarının depremlerin arkasındaki karmaşık süreçleri daha iyi anlamalarına ve gelecekte bunları tahmin etmek için potansiyel olarak daha iyi yöntemler geliştirmelerine yardımcı olacak bilgileri elde etmeye yönelik altyapıyı oluşturacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Depremlerin meydana geliş süreci

a.Dünyanın şekli ve katmanlar, b.Plaka hareketleri, c.Fay türleri

2.Depremlerin meydana geliş sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Hava ve Su Ortamı)

a.Atmosferik değişimler, b.Gaz emisyonları, c.Hidrolojik değişimler

3.Depremlerin meydana geliş sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Kara Ortamı)

a.Sismik değişimler, b.Elektriksel değişimler,

4.Depremlerin meydana geliş sürecinin doğadaki diğer canlılar tarafından algılanması

a.İnsan davranışları, b.Hayvan davranışları, c.Bitki davranışları

5.İnsanların çevresel değişimleri izlemesi, yorumlaması ve anormallik kararını verebilmesi

a.Sensörler, b.Analiz

6.Çevresel değişimler için bir deprem öncülü kararının test edilmesi, a.Test süreci istatistiksel testler

7.Test süreci tamamlanan öncüler için erken uyarı alarmı oluşturma, a.Alarm sistemleri.

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Azalım İlişkilerinin Yapay Zekâ Yöntemleriyle Modellenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALTAY

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur. Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Türkiye’de meydana gelen depremlerin kuvvetli yer hareketi verileri kullanılarak doğrudan en yüksek yer ivmesinin (PGA) tahmini

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Temel Kavramlar

a.JavaScript’e Giriş

b.Söz Dizimler, Değişkenler ve Türleri

c.Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

 

2.Veri Türleri

a.String Veri Türü

b.Number, Bigint ve Boolean Veri Türü

c.Undefined, Null ve Symbol Veri Türü

d.Object Veri Türü

e.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem dalgalarının yayılma şekillerinin olasılık yöntemleriyle tahmin edilmesi, depremlerin nicel ve nitel özellikleri, deprem dalgalarının ölçüm yöntemleri ve ölçüm ağları ile deprem dalgalarının verilerinin işleniş biçimlerine değinilecektir.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Azalım İlişkilerinin Yapay Zekâ Yöntemleriyle Modellenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALTAY

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur. Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Türkiye’de meydana gelen depremlerin kuvvetli yer hareketi verileri kullanılarak doğrudan en yüksek yer ivmesinin (PGA) tahmini

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Temel Kavramlar

a.JavaScript’e Giriş

b.Söz Dizimler, Değişkenler ve Türleri

c.Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

 

2.Veri Türleri

a.String Veri Türü

b.Number, Bigint ve Boolean Veri Türü

c.Undefined, Null ve Symbol Veri Türü

d.Object Veri Türü

e.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem dalgalarının yayılma şekillerinin olasılık yöntemleriyle tahmin edilmesi, depremlerin nicel ve nitel özellikleri, deprem dalgalarının ölçüm yöntemleri ve ölçüm ağları ile deprem dalgalarının verilerinin işleniş biçimlerine değinilecektir.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur. Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu değişkenlere etki eden faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan depremle arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ki-kare uygulanacak olup, ardından sıralı lojistik regresyon analizi yardımıyla az, orta ve ağır hasarlı binaları bağımlı değişken olarak kategorileştirerek marjinal etkiler hesaplanarak yorumlanmak

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 3.Olaylar ve Fonksiyonlar

a.Klavye ve Fare Olayları

b.Fonksiyon Oluşturma

c.Girdi ve Çıktı İşlemleri

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

4.Karar Verme ve Döngü Yapıları

a.If ve Else Yapısı

b.Switch Yapısı

c.For Döngüsü

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1) Ki-kare analizi ve Faktör analizi için SPSS yazılımı uygulanacak,

2)Sıralı lojistik regresyon analizi

3)Kategorik değişkenlerin tanımlanması ve istatistikleri

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur. Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu değişkenlere etki eden faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan depremle arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ki-kare uygulanacak olup, ardından sıralı lojistik regresyon analizi yardımıyla az, orta ve ağır hasarlı binaları bağımlı değişken olarak kategorileştirerek marjinal etkiler hesaplanarak yorumlanmak

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 3.Olaylar ve Fonksiyonlar

a.Klavye ve Fare Olayları

b.Fonksiyon Oluşturma

c.Girdi ve Çıktı İşlemleri

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

4.Karar Verme ve Döngü Yapıları

a.If ve Else Yapısı

b.Switch Yapısı

c.For Döngüsü

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley & Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1) Ki-kare analizi ve Faktör analizi için SPSS yazılımı uygulanacak,

2)Sıralı lojistik regresyon analizi

3)Kategorik değişkenlerin tanımlanması ve istatistikleri

Toplam Ders
Sayısı=8

Toplam Ders
Sayısı=8

 

 

 

SAAT/GÜN

3. GÜN

SAAT/GÜN

4. GÜN

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem ivmelerinin ve zemin elastik spektrumlarının belirlenebilmesi

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Tarık BARAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Zemin Dinamik Davranışının Eşdeğer Lineer Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bölgenin zemin özellikleri, aktif faylara yakınlık, fayların üretebileceği depremlerin büyüklük ve şiddeti gibi parametreler kullanılarak olası senaryoların belirlenebilmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: CBS kullanılarak Konya iline ait acil durum toplanma alanlarının kent üzerindeki dağılımları incelenerek, mevcut alanların uygunluğu yüzölçümü, nüfus, ulaşılabilirlik ve yerleşim yerlerine yakınlık kriterleri ele alınarak haritalar üzerinde değerlendirilmesi ele alınan bir uygulama öğrencilerle paylaşılması.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Tarık BARAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Bakımından TBDY-2019 ile DBYBHY-2007 Kıyaslaması

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: TBDY-2019 ve DBYBHY-2007 eşdeğer deprem yükü yöntemi bakımından karşılaştırılması. Karşılaştırma için DBYBHY-2007’ye göre birinci derece deprem bölgesinde yer alan Osmaniye ve Sakarya illeri seçilmiştir. Her bir şehirde aynı özelliklere sahip yapı için analiz ve kontroller yapılmıştır. Yapı, periyotları, taban kesme kuvvetleri, göreli kat ötelemelerinin kontrolleri ve ikinci mertebe etkiler bakımından kıyaslanmıştır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem öncesi, sonrası ve deprem anı bütün halinde ele alınarak deprem yönetimi konusunda çeşitli içeriklerin kullanıldığı değişik uygulamaların yapılması.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem öncesi, sonrası ve deprem anı bütün halinde ele alınarak deprem yönetimi konusunda çeşitli içeriklerin kullanıldığı değişik uygulamaların yapılması.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Afet Yönetiminde Mekânsal Karar Verme ve Karar Kuralı Yöntemleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem öncesi, sonrası ve deprem anı bütün halinde ele alınarak deprem yönetimi konusunda çeşitli içeriklerin kullanıldığı değişik uygulamaların yapılması.

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: GNSS ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN KAZANCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: GNSS koordinat serilerinde değişim noktası analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Mekânsal Karar Analizinin Afet Yönetiminde Kullanılması ve Uygulama Örnekleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem bölgesindeki Tusaga aktif istasyonlarının zaman serilerinin nasıl oluşturulacağı, bu serilerin mevsimsellik, trend gibi bileşenlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi, ham seri üzerinden değişim noktası analizinin tespit edilip deprem ile ilişkilendirilmesi

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: GNSS ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN KAZANCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: GNSS koordinat serilerinde değişim noktası analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Mekânsal Karar Analizinin Afet Yönetiminde Kullanılması ve Uygulama Örnekleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem bölgesindeki Tusaga aktif istasyonlarının zaman serilerinin nasıl oluşturulacağı, bu serilerin mevsimsellik, trend gibi bileşenlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi, ham seri üzerinden değişim noktası analizinin tespit edilip deprem ile ilişkilendirilmesi

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: GNSS ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN KAZANCI

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu değişkenlere etki eden faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan depremle arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ki-kare uygulanacak olup, ardından sıralı lojistik regresyon analizi yardımıyla az, orta ve ağır hasarlı binaları bağımlı değişken olarak kategorileştirerek marjinal etkiler hesaplanarak yorumlanmak

DERS KONUSU: GNSS koordinat serilerinde değişim noktası analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

4)Model kurulması aşaması

5)Modeldeki değişkenler için çoklu doğrusal bağlantı

6)Modelin uygunluk değerlerinin testi

7)Bağımsız değişkenlerin anlamlılıklarının testi

8)Faktörlerin Marjinal Etkilerinin Hesaplanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem bölgesindeki Tusaga aktif istasyonlarının zaman serilerinin nasıl oluşturulacağı, bu serilerin mevsimsellik, trend gibi bileşenlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi, ham seri üzerinden değişim noktası analizinin tespit edilip deprem ile ilişkilendirilmesi

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deformasyon ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN KAZANCI

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu değişkenlere etki eden faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan depremle arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ki-kare uygulanacak olup, ardından sıralı lojistik regresyon analizi yardımıyla az, orta ve ağır hasarlı binaları bağımlı değişken olarak kategorileştirerek marjinal etkiler hesaplanarak yorumlanmak

DERS KONUSU: Deformasyon ağ analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

4)Model kurulması aşaması

5)Modeldeki değişkenler için çoklu doğrusal bağlantı

6)Modelin uygunluk değerlerinin testi

7)Bağımsız değişkenlerin anlamlılıklarının testi

8)Faktörlerin Marjinal Etkilerinin Hesaplanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deformasyon ölçmeleri ve analizinin ne olduğu, deformasyon türleri ve hesabının nasıl yapılacağı, yatay ve düşeydeki değişimlerin bulunması

Toplam Ders
Sayısı=8

Toplam Ders
Sayısı=8

 

Etkinlik Bilgileri

Eğitim yeri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kampüsü, Osmaniye

Program koordinatörü: Doç. Dr. Nuri ERDEM, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 

 

Ders Veren- Sunum Yapan Öğretim Üyeleri

SIRA NO ADI SOYADI
1 Doç. Dr. Dursun AKASLAN
2 Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK
3 Doç. Dr. Emre YAKUT
4 Doç. Dr. Tarık BARAN
5 Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
6 Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN KAZANCI
7 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALTAY
8 Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI
 

Yardımcı Personeller

SIRA NO ADI SOYADI
1 Ayberk ÜSTÜNEL
2 Mehmet KALENDER
3 Seda TÜLÜCE
4 Özkan DAMCI
5 Emircan KALE

 

Düzenleme kurulu üyeleri

 

Doç. Dr. Nuri ERDEM, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK, Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Dursun  AKASLAN,   Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Yerel Düzenleme Kurulu Üyeleri

 

Doç. Dr. Nuri      ERDEM, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi           Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan   ALTAY,         Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selma     ZENGİN KAZANCI, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ceren      YAĞCI, Üyesi           Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 

 

Bilim Kurulu Üyeleri

 

Ad Soyad Unvan Üniversite/Kuruluş Bölüm/Birim
Nuri ERDEM Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Tarık BARAN Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Selma ZENGİN KAZANCI Dr. Öğr. Üyesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
Dursun AKASLAN Doç. Dr. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
Gökhan ALTAY Dr. Öğr. Üyesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

Etkinlik ile ilgili önemli bilgiler:

 • Etkinlik ÜCRETSİZ olup, 4 tam gün süreyle Osmaniye’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Tüm masraflar TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
 • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlıdır.
 • Etkinlik, ilk aşamadaki teorik sunumlar sonrasında ikinci aşamada 6-8 er kişilik gruplar halinde etkileşimli-uygulamalı oturumlar şeklinde yürütülecektir. İkinci aşamada katılımcıların varsa taslak araştırma makale yayın örnekleri üzerinde uygulamalı olarak tartışılacaktır.
 • Etkinliğe Osmaniye il merkezi dışından katılacakların yol- konaklama–yemek giderleri; Osmaniye il merkezinden katılacakların ise yemek giderleri, TÜBİTAK harcama esasları çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • ‘’Etkinlik Ders Notları’’ ve Katılım Belgesi’’ katılımcılara etkinlik sonunda verilecektir.
 • Katılımcıların tüm oturumlara katılması zorunludur.

ÖNEMLİ TARİHLER

Duyuru ve Başvuru: 30 Ekim -05 Kasım 2023

Etkinlik için Son Başvuru: 05 Kasım 2023

Başvuruların Değerlendirilip Adaylara Bildirilmesi: 06 Kasım 2023

Etkinlik: 13-16 Kasım 2023

İletişim:

Yerel Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

E-mail: [email protected]

Telefon: (328) 827-1000 Dahili: 3629

GSM: +90 553 475 32 10

Önceden Yapılmış Etkinliklere İlişkin Bilgi

Önceki yıllarda TÜBİTAK destekli olarak yapılan projelerle ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre;

 

1-    Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları

https://www.tehabis.com/temel-harita-bilgisi-ve-cbs-uygulamalari/

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından yürütülen “Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları” başlıklı eğitim projesinin tanıtımı yapıldı. Rektörlükte yapılan ve TÜBİTAK 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında TÜBİTAK tarafından maddi destek sağlanan projenin açılışına OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal, üniversitenin farklı bölümlerinden akademisyenler ile diğer illerden davetliler katıldı.

 

Eğitim projesinin açış konuşmasını, projenin yürütücülüğünü yapan Harita Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Erdem yaptı. Erdem, 5 gün sürecek eğitimin uygulamalı şekilde gerçekleşeceğini belirterek, “gelecek için harita” sloganıyla yürütecekleri eğitim projesinde amacın doğada yön bulma, pusula kullanımı, harita üzerindeki özel işaretlerin anlamı, CBS uygulamaları, harita yapım, üretim-ölçüm aşamalarının ve gerekli olan temel bilgilerinin, arazi ve büro ortamında teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesinin olduğunu ifade etti.

 

Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise Harita Mühendisliği bölümünün üniversitenin göz bebeği konumunda olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerin ve akademisyenlerimizin farklı alanlarda başarı gösterebileceklerini düşünüyorum. TÜBİTAK destekli bir projenin üniversitemizde olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. TÜBİTAK’ın üniversitemizle iş birliği yapmasının bizi zirve yarışında daha yukarılara taşıyacağından kuşkum yok. Biz bir araya gelerek birlik olursak başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bu anlamda bu projeyi hayata geçiren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

 

2-    Alan Uzmanlarıyla Temel Harita Bilgilerine Yolculuk I ve II

https://www.tehabis.com/alan-uzmanlariyla-temel-harita-bilgilerine-yolculuk/

 

Proje Amaç ve Kapsamı: Temel harita bilgilerinin, anaokulundan üniversite öğrencilerine ve öğretmenlere kadar, toplumun geniş bir kesimini kapsayan katılımcılara, alan uzmanları eğitmenler eşliğinde, arazi ve büro ortamında yapılacak teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir. Bu proje kapsamında; herkese gerekli olan kroki, ölçek, pusula kullanımı, yön kavramı, haritanın okunması gibi temel harita bilgilerinin, alan uzmanları eşliğinde verilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında, harita yapımında kullanılan materyaller, ölçü aletleri, harita çizim programları, imar, kadastro, hâlihazır harita yapımı, planlama, CBS, GPS ve araç takip sistemi gibi konularda katılımcıların yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitimler verilmesi de projenin hedefleri arasındadır.

 

Proje Yöntemi ve Sonucu: Proje kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler ile öğretmenlerden oluşan 30’ar kişilik 11 adet grup oluşturulacaktır. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından, bir gün sınıf ortamında teori, sonraki bir gün ise arazi ve laboratuvar ortamında uygulama tarzında olacaktır. Öncelikle temel harita bilgilerine ait bütün teorik bilgiler sınıf ortamında verilecek, akabinde arazi ve laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Elde edilen ölçümler harita çizim programlarına yüklenerek renkli çizimler yapılacaktır. Oluşturulan haritalar yazıcı yardımıyla kâğıt ortamına aktarılarak görselleştirilecektir. Oryantiring sporu hakkında bilgiler verilecek ve yarışmalar düzenlenecektir. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrenci grupları için harita kavramını geliştirici özel oyunlar eşliğinde çizim, boyama, yön bulma ve bu yaş gruplarına uygun oryantiring sporu uygulamaları yapılacaktır.

 

3-    Temel Harita Bilgileri ve Oryantring Sporu

https://www.tehabis.com/temel-harita-bilgileri-ve-oryantring-sporu/

 

Proje Amaç ve Kapsamı: Temel harita bilgilerinin, anaokulundan üniversite öğrencilerine, toplumun geniş bir kesimini kapsayan katılımcılara, alan uzmanları eğitmenler eşliğinde, arazi ve büro ortamında yapılacak teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir. Osmaniye’de bulunan ve içerisinde özellikle engelli bireylerin olmasına dikkat edilerek oluşturulacak olan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden 30 kişilik toplam 5 adet katılımcı grubuna, alan uzmanları eşliğinde, arazi ve büro ortamında uygulamalı eğitimlerle temel harita bilgileri kazandırmayı ve oryantring sporunu tanıtmak.

 

Proje sonucunda, temel harita bilgilerini uygulama yaparak kendi yaş ve eğitim seviyelerine uygun etkinliklerle öğrenen katılımcılar, bu alandaki güncel gelişmeleri kalıcı bir şekilde öğrenmiş, derslerinde yardımcı olabilecek materyalleri oluşturarak bu alanda daha başarılı olmalarını sağlamış, kendi akademik çalışmalarını da daha kolay bir şekilde yapabilir hale gelmiş olacaklardır.

Etkinliği Destekleyen/Etkinlikte İşbirliği Yapılan Kuruluş Bilgisi

Osmaniye Belediyesi

Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü

Başvuru Formu